ANG MGA APLIKASYON AY TAPOS NA NGAYON. ANG MGA NAIPADALA NANG MGA APLIKASYON AY IHAHANDA HANGGANG SA MAIGAWAD NA ANG LAHAT NG MGA PONDO.

Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay

Ang mga Aplikasyon ay Nakasara na


Ang Programang California Mortgage Relief ay hindi na tumatanggap ng bagong mga aplikasyon.

Ang mga naipadala nang mga aplikasyon ay ihahanda at ang mga gawad ay ipagkakaloob hanggang may nanatiling makukuhanan pa ng pondo.

Walang katiyakan na ang bawat karapat-dapat na aplikasyon ay mabibigyan ng pondo dahil maliit na ang natitirang pondo.

Para sa mga kaalaman tungkol sa isang aplikasyong naipadala na, mag log-in anumang oras sa inyong portal ng aplikasyon para malaman ang katayuan. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa California Mortgage Relief Program Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa 1-888-840-2594.

Ang mga may-ari ng bahay na nangangailangan ng tulong sa mga bayarin sa pabahay at iba pang tulong ay makakakita ng malawak na saklaw ng mapagkukunan dito.

Ano ang Programa ng California sa Tulong sa Utang sa Pabahay?

Ang Programang California Mortgage Relief ay nagkaloob ng mga daang milyong dolyares na mahalagang tulong sa libong mga may-ari ng bahay nagsisikap sa kahirapang pananalapi.  

Ang mga karapat-dapat na may-ari ng bahay ay nakatanggap ng gawad nang hanggang $80,000 na hindi na kailanman kailangang bayarang pabalik para matulungan sa lumampas na bayarin sa mortgage, nahuling buwis sa ari-arian, mga napagpalibang utang, mga bahagyang paghahabol, o iba pang paghihirap sa pananalapi ng may-ari ng bahay. 

Para sa kaalaman tungkol sa naipadala mo nang aplikasyon, tumawag sa 1-888-840-2594

1-888-840-2594

Monday - Friday
8 AM - 6 PM PST

Ang Programa ay Hindi na Tumatanggap ng mga Aplikasyon

Ang minsanang, pinondohan ng pederal na California Mortgage Relief Program ay hindi na tumatanggap ng bagong mga aplikasyon para sa tulong. Ang mga naipadala nang mga aplikasyon ay ihahanda hanggang ang lahat ng mga pondo ay naigawad na.

Mga Yugto ng Pagsasara ng Programa

Kami ay nasa Pangalawang Yugto sa kasalukuyan.

Description